top of page

Privacy verklaring

In het kader van de Europese Algemene Verordening inzake bescherming van persoonsgegevens (ook wel AVG of GDPR genoemd) en om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer correct na te leven heeft Confetti & Koek een aantal maatregelen genomen. Er worden géén persoonsgegevens doorgegeven aan derden.

De meeste informatie op deze website is vrij beschikbaar, maar het is mogelijk dat er persoonlijke informatie aan jou wordt gevraagd.

Confetti & Koek heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Er is echter geen controle mogelijk op de leeftijd van de bezoekers van deze website en of deze al dan niet 16 jaar of ouder zijn. 

Ouders worden daarom aangeraden om betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens

over kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouders.

Als je er van overtuigd bent, dat hier zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld werden over een minderjarige,

neem dan contact met me op via onderstaand mailadres, zodat ik deze informatie kan verwijderen.

Als je dat wenst, kan je jouw persoonlijke gegevens inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen.

Neem hiervoor gerust contact met me op via confetti.en.koek@gmail.com

Confetti & Koek verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid, kan je terecht op confetti.en.koek@gmail.com

De verantwoordelijke voor de verwerking is Kim Schoeters, zaakvoerder van Confetti & Koek met als adres van activiteiten te: Sint-Gertrudendries 10, 3210 Lubbeek 

Wat?

Confetti & Koek verzamelt en verwerkt gegevens over jou wanneer je als klant een bestelling plaatst of beroep doet op andere diensten.

Of wanneer je op een andere manier contact met me opneemt. Die activiteiten worden samen gevat onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de bestelling(en) en/of diensten die wij met jou aangaan.

Ben je leverancier, dan worden jouw gegevens of die van je contactpersonen verwerkt in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.
Verder worden jouw gegevens verwerkt, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.
Tot slot kan het zijn dat er gegevens over jou worden verwerkt omdat dat van belang is of kan zijn voor de activiteiten van Confetti & Koek, bijvoorbeeld om op jouw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.
Het gaat over de gegevens die jij meedeelt en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling(en), en/of diensten waarvoor je op Confetti & Koek beroep doet, zoals je naam, adres, e-mailadres en (mogelijke) professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Meestal geef je die gegevens rechtstreeks aan confetti & Koek door, maar het is ook mogelijk dat Confetti & Koek die gegevens verkrijgt van andere partijen waar je mee samenwerkt. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project. Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. 
Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.
Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die we bekomen van de leveranciers zelf.
Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.
Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Waarom?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden mijn gegevens verder verspreid naar derden?

Dat is niet de bedoeling, enkel in noodzakelijke gevallen om de contractuele opdracht te kunnen uitvoeren.
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij hello@timverhetsel.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Tim Verhetsel ir. architect uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.privacycommission.be, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - commission@privacycommission.be

Wijzigingen

Confetti & Koek behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.

Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld. De volledige policy wordt eveneens opgenomen op de website.

Gegevenssoorten en gebruik

Op deze website worden persoonsgegevens, transactiegegevens en technische gegevens verzameld. Deze gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld en hebben ook verschillende doelen. Hier een overzicht:

  • Voornaam, naam en e-mailadres kunnen worden verzameld via een formulier. Dit kan een inschrijvingsformulier zijn voor een nieuwsbrief of een formulier om toegang te krijgen tot exclusieve content. Het doel hiervan is om zeer relevante informatie over onze diensten en producten te sturen via diverse kanalen (e-mail, Facebook, …).

  • Bij aankoop worden naast persoonsgegevens ook transactiegegevens opgeslagen. Deze gegevens worden op de eerste plaats gebruikt om je bestelling te verwerken en verder om onze communicaties en dienstverlening verder te optimaliseren.

  • Voor meer informatie over de technische gegevens kan je ons cookiebeleid raadplegen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die je op deze website achterlaat, bewaart Villa Popcorn niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens die verzameld zijn via standaardformulieren (inschrijving nieuwsbrief) worden minimaal 5 jaar bijgehouden, voor persoons- en transactiegevens van klanten is dat 10 jaar. Technische gegevens (cookies) kan je zef verwijderen, raadpleeg daarvoor de helpfunctie van je browser als je niet weet hoe dat moet. Voor bepaalde marketingacties zijn de bewaartermijnen korter.

Voor de exacte bewaartermijnen per actie of kanaal neem je best contact met ons op via info@villapopcorn.be.

Bedrijfsgegevens – Identiteit

 

Confetti & Koek

Sint-Gertrudendries 10

3210 Lubbeek
info@villapopcorn.be

Cookies

Ons cookiebeleid kan je hier terugvinden.

© 2022 Confetti & Koek. All rights reserved

bottom of page